Економија

Прва година: 1200€

Друга година: 1200€

Трећа година: 1200€

Четврта година: 1200€ + 300€

Мастер студије: 1500€ +300€

Информатика

Прва година: 1500€

Друга година: 1500€

Трећа година: 1500€

Четврта година: 1500€ + 300€

Мастер студије: 1800€ +200€

У цену школарине укључена је литература неопходна за полагање испита, сви трошкови пријављивања испита, овере семестара, курсеви и семинари који се организују у оквиру Школе “Доситеј”, коришћење библиотеке и сви остали административни трошкови (издавање уверења о положеним испитима, о признатим испитима, уверења о дипломирању и сл).

Најбоље ученике средњих школа који одлуче да своје академско образовање наставе на Високој школи академских студија “Доситеј” награђујемо тако што ће се прву годину студија бесплатно школовати код нас. Уколико са истим, изванредним успехом наставе своје школовање и на Високој школи “Доситеј” биће ослобођени плаћања школарине за сваку наредну годину студија.

Наведени новчани износи уплаћују се на жиро рачун Високе школе “Доситеј” број 330 – 0000004016766 – 04 у динарској противвредности, по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.