МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Мастер академске студије на Високој школи академских студија “Доситеј” трају једну годину (два семестра).

Студијски програм мастер академских студија „Општа економија” омогућава нову надградњу стечених знања на основним академским студијама, којом се остварује иновативност и креативност, аналитичност и истраживачки приступ савраеменим практичним достигнућима у економији, финансијама, предузетништву и менаџменту.

Мастер академске студије за стицање стручног звања мастер економиста, омогућују студентима да стекну и искажу знања и разумевање теоријско-практичне материје у области менаџмента и маркетинга, електронског пословања и информационих технологија и финансијског, банкарског и берзанског менаџмента.

Наставни планови и програми мастер студија на Високој школи “Доситеј” конципирани су тако да се студенти уче да пословно мисле, да се тестирају и охрабрују да благовремено препознају шансе и претње у пословном амбијенту, водећи рачуна при томе о пословној етици и друштвеној одговорности савремених корпорација.

Наша идеја јесте да кроз квалитетно осмишљене наставне планове и  програме, уз помоћ угледних професора, те модерних наставних метода, лабораторија, опреме, што пре постанемо препознатљиви лидер у образовању компетентних кадрова за савремену динамичку привреду и друштво.

Поред тога, студијски програм оспособљавају студенте за бављење научно-истраживачким и иновативним радом што им обезбеђује наставак студирања на специјалистичким и докторским студијама.

Студијски програм је тако савремено конципиран да образује мастер економисте – стручњаке за моделирање и анализу комплексних привредних система, првенствено аналитичаре и планере предузећа, финансијске стручњаке, планере и стручњаке за економску политику на нивоу поједине привредне гране и целокупне привреде, стручњаке за међународну трговину, међународне финансије, економисте за јавне службе.

Завршетком мастер академских студија Високе школе „Доситеј“ студенти се оспособљавају:

– за изграђивање академске каријере на некој од научно-наставних или научних институција, односно обављање високо специјализованих послова управљања у приватном и јавном сектору;
– за продубљену критичку анализу, евалуацију и синтезу садржаја из економске науке
– за примену техника и методологија и прилагођавање процеса истраживања у подручју економске науке
– за самостално осмишљавање и спровођење истраживања у области економске науке;
– за промовисање изврсности на академском и професионалном нивоу у области економске науке у контексту одрживог развоја привреде и друштва.
– за евалуацију постигнутих резултата истраживања у пољу економске науке

Структуру студијског програма на мастер академским студијама „Општа економија” чине обавезни и изборни научно-стручни и стручно-апликативни предмети и завршни рад.

Завршни мастер рад кандидати раде у току другог семестра мастер академских студија уз менторски мониторинг професора. Усменом одбраном завршног – мастер рада студент стиче звање Мастер економисте (60 ЕСПБ).

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија.