ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Основне академске студије Опште економије на Високој школи академских студија “Доситеј” трају четири године (8 семестара).

Сврха студијског програма је образовање студената из области економије на нивоу основних академских студија које обезбеђују стицање одговарајућих компетенција у области економске анализе и политике, монетарне политике и анализе, јавних финансија, банкарства, финансијских институција, пореза и царина, електронског пословања и информационих технологија итд.

Кроз практичну наставу и стручну праксу, семинаре, практични рад и курсеве, студентима се омогућује да савладају и примене најновија теоријска и методолошка знања у реалним пословним ситуацијама и конкретној професионалној активности.

Савремено конципиран студијски програм пружа могућност будућем економском стручњаку да на компетентан начин учествује у моделирању и анализи комплексних елемената привредног система и његових саставних делова – креирање економске политике, како на нивоу националне економије, тако и на нивоу појединачних привредних грана, аналитичко-плански послови у предузећима, банкама, осигуравајућим друштвима, у јавним службама, у области међународних економских односа и сл.

Студијски програм има за циљ да студенте припреми за даље образовање, али и да их оспособи за комплексну економску праксу према стандардима који су у свету препознатљиви.

Модул „Општа економија” обезбеђује стицање знања из области монетарног система и монетарне политике, банкарског пословања, организације и функционисања финансијског тржишта, берзанског пословања, осигурања и делатности институционалних инвеститора. У том контексту студенти се оспособљавају да изграде аналитички и креативни приступ за рад на робним и финансијским берзама, у банкама и другим финансијским организацијама, брокерским и дилерским кућама, инвестиционим фондовима, државној управи, пореској управи.

Похађањем студијског програма студент стиче широку основу знања и вештина из области економије, финансија, предузетништва и менаџмента, које треба да га учине спремним да индивидуално или у тиму допиринесе решавању конкретних проблема из области економије, као и да му пружи адекватну основу за наставак студија.

Сврха студијског програма основних академских студија је усклађена са мисијом, циљевима и задацима ове високошколске институције у смислу пружања нових знања и практичних решења за привреду и друштво.

Методе извођења наставе зависе од типа наставе:

1. активна настава,
2. самостални рад студента,
3. колоквијуми,
4. испити,
5. студијски истраживачки рад,
6. израда завршног рада итд.

Активна настава се остварује кроз предавања, вежбе, консултације, менторски рад. Ова настава се остварује кроз стални контакт студената са наставницима и сарадницима.

Студијски програм чине обавезни и изборни предмети.

На првој и другој години студија изучава се по девет обавезних наставних предмета. На трећој години изучава се девет предмета од којих је пет обавезних а четири су изборна од осам понуђених. На четвртој години изучава се осам наставних предмета од којих је пет обавезних а три су изборна и бирају се од шест понуђених предмета. Након полагања свих испита студент приступа изради Завршног рада.

Завршетком основних академских студија студијског програма Општа економија студент стиче назив Дипломирани економиста (240 ЕСПБ), али и услов да настави студије на мастер академским студијама, у земљи и иностранству, и да стекне назив мастер економиста.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Општа економија.