ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

Студијски програм садржи елементе утврђене законом

Програм основних академских студија Информатика, Високе школе академских студија „Доситеј”, обухвата и има све елементе прописане Законом о високом образовању и елементе Стандарда за акредитацију студијског програма.

Студијски програм Информатика је креиран у циљу формирања компетентног педагошког и информатичког кадра. Савладавањем студијског програма студент је способан да професионално обавља послове у области просвете, индустрије, здравства, државној управи, услужних делатности, и сличним областима где су применљива знања из области информатике, као и за наставак студија.

Наставни програм је базиран на интеграцији знања из различитих дисциплина, које обезбеђују пројектоване информатичке компентенције којима студенти треба да овладају. Програмски сегменти обезбеђују постизање следећих карактеристика:

Отвореност архитектуре програма (студијски програм није строго хијерархијски обликован и могуће је његово унапређење на принципима конкурентног информатичког тржишта)
Флексибиност (могућност за лако додавање модерних знања и парадигми из диманичког информационо-рачунарског домена)
Преносивост (потпуно поштовање концепта ЕСПБ вредновања наставних предмета)
Препознатљивост и усклађеност (по називу и садржају наставних предмета са студијским програмима у образовном простору Републике Србије и ЕУ)
Изборност (могућност да студент према сопственим афинитетима одабере ужу област за постизање информатичке изврсности)

У складу са претходним, наставни програми су контекстно лоцирани у неколико целина:

Предмети који обезбеђују језичке компентенције: Енглески језик 1, 2, 3 и 4.
Предмети методичко-дидактичког карактера као што су Информационе технологије у образовању, Педагогија, Психологија, Мултимедијални системи у настави информатике.
Предмети који обезбеђују фундаментална математичка знања: Линеарна алгебра, Аналитичка геометрија, Дискретне структуре, Математичка анализа, Нумеричка анализа, Вероватноћа и статистика.
Предмети који су намењени за овладавање Wеб технологијама: Wеб технологије, Развој Wеб апликација, Wеб програмирање.
Предмети за стицање компентенција у домену база података: Дизајнирање корисничког интерфејса, Базе података…
Предмети за стицање копентенција у домену економије и права: Основи менаџмента, Предузетништво, Дигитални маркетинг, Електронско пословање.
Предмети везани за знања и вештине из домена рачунарског хардвера: Архитектура и организација дигиталних рачунара, Рачунарске мреже…
Стручни, академски, односно научни назив: дипломирани информатичар.

Скраћени назив: дипл. информ.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Висока школа акаденских студија „Доситеј”. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину студија, треба да има завршено средњошколско образовање у четворогодишњем трајању и да положи пријемни испит из Информатике, што је наведено у Правилнику о упису студената Високе школа акаденских студија „Доситеј”.

Коначна ранг листа за упис на прву годину студија формира се на основу постигнутог успеха у средњој школи и на основу резултата пријемног испита, односно опште матуре. Редослед кандидата за упис утврђује се на основу коначне ранг листе.

Настава се изводи континуирано током 8 семестара према утврђеном наставном плану и програму и завршетком студија стиче се 240 ЕСПБ бодова.

Начин оцењивања сваког предмета усклађен је са Правилником о полагању испита и оцењивању на испиту.

Бодовна вредност сваког предмета исказана у складу са европским системом преноса бодова (ЕСПБ).

Наставник менторски води студента и помаже у изради завршног рада. Избор тема за завршни рад дефинисан је правилником о изради и одбрани завршног рада.

Студијски програм Информатика има 34 обавезних предмета и 10 изборних предмета, стучну праксу и завршни рад.

Школска година се дели на два семестра, од којих сваки траје 15 недеља.

Настава се изводи по наставним плановима и наставним програмима.

Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно стручним областима, њихов распоред по годинама студија и семестрима, седмични и годишњи/семестрални број часова наставе и трајање студија.

Студијски програм обухвата обавезно и изборно подручје едукације студената и састоји се од академско-општеобразовних (АО), теоријско-методолошких (ТМ), научно-стручних (НС) и стручно-апликативних (СА) предмета, неопходних за једно опште образовање информатичара.

Наставу организује Висока школа академских студија „Доситеј” и она је организована по семестрима. Сви предмети су једносеместрални. Студије се изводе на српском језику.

Студент који није успешно савладао обавезни предмет до почетка наредне школске године, у наредној школској години уписује (слуша и полаже) исти предмет. Студент који није успешно савладао изборни предмет, може поново да упише исти или да се определи за други изборни предмет.

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину.

Студијски програм се реализује кроз предавања (п), вежбе (в) и друге облике активне наставе (дон).

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм Информатика.