Циљеви и задаци

Задаци и циљеви ВШАС „Доситеј“ су да студентима пружи најсавременија доступна теоријска знања из области економије и рачунарских наука. У области економије, неки од најважнијих циљева су да студентима омогући стицање општих и посебних теоријских и практичних знања, вештина и способности неопходних за професионално обављање економских послова у привредним субјектима на свим нивоима економске и пословне активности. Поред тога, студенти треба да овладају и специфичним економским знањима и вештинама у складу са савременим правцима развоја образовања у области основних студија економских наука. Важан циљ је да се студентима пруже знања која су им потребна да се што пре укључе у процесе убрзаног технолошког развоја и процесе брзих промена пословних метода, поступака и организације привредних активности. Циљ студијског програма Информатика подразумева образовање и креирање кадрова оспособљених за широк спектар информатичких компетенција из домена рачунарског хардвера, оперативних система, професионалне примене апликативних софтвера различите намене, база података, објектно орјентисаног програмирања,  модерне примене интернет технологија, електронског пословања, Web дизајна и програмирања у Интернет окружењу, пројектовања информационих система, рачунарских мрежа, апликативне примене мултимедијалних алата, математичког моделирања и других информатичких дисциплина. Такође циљ је крирање ИТ профила који поуздано, професионално, тимски, са изграђеним осећајем за значај информација могу под вођством ИТ стручњака академског нивоа реализовати најсложеније захтеве у простору информационо-комуникационих технологија.    Најважнији општи циљеви ВШАС Доситеј, без обзира на студијски програм, су; да оспособи студенте да ова знања повежу и примене; да студенте оспособи за коришћење стручне литературе и савремених информационо-комуникационих технологија у стицању знања из области рачунарских наука и економских области и даљем самосталном усавршавању; да оспособи студенте за практичан рад на пословима који захтевају знања из области бројних економских дисциплина и познавање савремених информационих технологија, која пружају студијски програми Школе; да студенти разумеју савремена кретања и тенденције глобалног информационог и привредног повезивања  да се код студената развије свест о потреби перманентног образовања у савременом друштву, да се код студената развије свест о неопходности развоја друштва у целини; да студенте припреми за даље школовање.