Струковна медицинска сестра - У процесу акредитације

Студијски програм основних струковних студија Високе школе академских студија „Доситеј“  Струковна медицинска сестра обухвата и има све елементе прописане Законом о високом образовању и елементе Стандарда за акредитацију студијског програма.

Студијски програм основних струковних студија Високе школе академских студија „Доситеј“  Струковна медицинска сестра је трогодишњи (траје 6 семестра) академски програм, у обиму од 180 ЕСПБ бодова, намењен образовању и оспособљавању студената за научно-истраживачки и стручни рад у области медицинских наука. По завршетку студијског програма основних струковних студија стиче звање Струковна медицинска сестра, звање са листе стручних, академских и научних назива које је утврдио Национални савет за високо образовање, са назнаком звања из одговарајуће области и одговарајућег степена студија). Студијски програм Струковна медицинска сестра има интегрисано знање неопходно за научноистраживачки, стручни рад у области медицине, индустрије, пољопривреде, и др.

Студије су организоване у складу са принципима Болоњске декларације, са једносеместралним предметима. Програм се састоји од обавезних и изборних предмета. Наставни садржаји се обрађују кроз 5 изборна и 25 обавезних предмета, који обезбеђују стицање проширених знања у научној области. Сви предмети укључују практичан рад који се рефлектује кроз предавања, семинаpске радове, лабораторијске (експерименталне) вежбе, консултације, колоквијуме и практични рад. Последњи испит у току студија јесте завршни рад. Ужу научну област и предмет из кога се ради завршног рада студент бира сам, а тему у договору са ментором. Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 30-часовне радне недеље током школске године, што по семестру износи 30 ЕСПБ. Укупно ангажовање студената обухвата активну наставу (предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, семинарске радове и др.), као и различите видове самосталних активности студената признате кроз слободне кредите уграђене у  наставни план, као и обављање стручне праксе у одговарајућим здравственим и другим установама.

Полагање испита и оцењивање студената обавља се на начин и према поступку утврђеном Статутом Студијског програмa основних струковних студија Високе школе академских студија „Доситеј“ и Правилником о полагању испита.

Савладавањем програмских садржаја из предвиђених предмета обезбеђују се комплетна знања и вештине за стицање дипломе Струковна медицинска сестра. Одбраном завршног рада студент стиче права која Закон предвиђа за основне струковне студије.

Студијски програм основних струковних студија Струковна медицинска сестра нуди могућност продубљивања знања кроз теоријску наставу, лабораторијске (експерименталне) вежбе, семинарске радове, самосталне и истраживачке радове студената и др. Путем овог програма студенти ће стећи широк опсег медицинско-лабараторијског знања и преносиве вештине.

Након завршетка студија, стечени ниво знања обезбеђује формираним стручњацима овог профила његову успешну примену у пракси. Струковна медицинска сестра биће оспособљена за тимски рад у области медицинске науке и лабараторијске дијагностике, делујући са одговарајућим степеном аутономије и ефективно се прилагођавајући различитим радним срединама. Студијски програм основних струковних студија Високе школе академских студија „Доситеј“ Струковна медицинска сестра представља и обезбеђује основу за наставак образовања на специјалистичким струковним студијама  у трајању од једне школске године (два семестра) и обиму 60 ЕСПБ бодова сродних профила.

 

Полагање испита и оцењивање студената обавља се на начин и према поступку утврђеном Законом о високом образовању, Статутом студијског програма основних струковних студија и Правилником о полагању испита.

Студијски програм је усаглашен са основним принципима европског система студија дефинисаног у оквирима Болоњске декларације. Програм је усклађен са акредитованим програмима иностраних високошколских установа. Такође је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања.

Школска година се дели на два семестра, од којих сваки траје 15 недеља.

Настава се изводи по Наставним плановима и Наставним програмима.

Наставним планом утврђују се наставни предмети по научним, односно стручним областима, њихов распоред по годинама студија и семестрима, седмични и годишњи/семестрални број часова наставе и трајање студија.

Наставу организује Висока школа академских студија „Доситеј“ и она је организована по семестрима. Сви предмети су једносеместрални. Студије се изводе на српском језику.

Студент који није успешно савладао обавезни предмет до почетка наредне школске године, у наредној школској години уписује (слуша и полаже) исти предмет. Студент који није успешно савладао изборни предмет, може поново да упише исти, или да се определи за други изборни предмет.

Студент може прећи на овај студијски програм са других студијских програма исте или сродних области, ако има положене испите који одговарају овом студијском програму и ако је остварио потребан број ЕСПБ бодова за упис на одговарајућу годину.

Студијски програм се реализује кроз предавања (п), вежбе (в) и друге облике активне наставе (дон).