МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

СТРУКТУРА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА – МАСТЕР
Студијски програм садржи елементе утврђене законом.

Студијски програм мастер академских студија информатике је једногодишњи (траје 2 семестра) академски програм, у обиму од 60 ЕСПБ бодова, намењен образовању и оспособљавању студената за научноистраживачки и стручни рад у области рачунарских наука и наставе информатике. По завршетку студијског програма мастер академских студија информатике, студенти стичу стручни назив (звање) мастер информатичар – маст.инф. (звање са листе стручних, академских и научних назива које је утврдио Национални савет за високо образовање, са назнаком звања из одговарајуће области и одговарајућег степена студија). Мастер информатичари имају интегрисано знање неопходно за научно-истраживачки, стручни и наставно – педагошки рад у области науке, индустрије, образовања и др.

Упис кандидата се врши на основу Конкурса који расписује Висока школа академских студија „Доситеј”. Да би кандидат конкурисао за упис на прву годину студија, треба да има завршено академско образовање у трајању (240 ЕСПБ), информатичке или сродне струке, што је наведено у Правилнику о упису студената Високе школе академских студија „Доситеј”.

Студије су организоване у складу са принципима Болоњске декларације, са једносеместралним предметима. Програм се састоји од обавезних и изборних предмета. Наставни садржаји се обрађују кроз 4 изборна и 4 обавезна предмета, који обезбеђују стицање проширених знања у научној области. Сви предмети укључују практичан рад који се рефлектује кроз пројектне задатке практичне примене. Предмети на студијском програму су груписани у теоријско-методолошке (ТМ), научно-стручне (НС), стручно-апликативне (СА) и академско–општеобразовне. Фактор изборности према позицијама где студенти бирају предмете износи 36,67 %.

Последњи испит у току мастер студија јесте мастер (завршни) рад. Ужу научну област и предмет из кога се ради мастер рада студент бира сам, а тему у договору са ментором.
Сваки предмет из студијског програма исказан је бројем ЕСПБ бодова, а обим студија изражен је збиром ЕСПБ. Збир од 60 ЕСПБ бодова одговара просечном укупном ангажовању студената у обиму 30-о часовне радне недеље током школске године, што по семестру износи 30 ЕСПБ. Укупно ангажовање студената обухвата активну наставу (предавања, вежбе, семинарске радове и др.), као и различите видове самосталних активности студената признате кроз слободне кредите уграђене у наставни план.

Савладавањем програмских садржаја из предвиђених предмета обезбеђују се комплетна знања и вештине за стицање дипломе мастер академских студија, мастер информатичар, образовног научног поља природно-математичких наука / рачунарске науке. Одбраном мастер рада студент стиче права која Закон предвиђа за мастер академске студије – студије другог степена.

Студијски програм мастер академских студија информатике нуди могућност продубљивања знања стеченог на основним академским студијама, кроз теоријску наставу, вежбе, семинарске радове, самосталне и истраживачке радове студената и др. Путем овог програма студенти ће стећи широк опсег информатичког знања и преносиве вештине.

Након завршетка студија, стечени ниво знања обезбеђује стручњацима овог профила његову успешну промену у пракси. Дипломирани мастер информатичари биће оспособљени за тимски рад у рачунарским истраживањима, делујући са одговарајућим степеном аутономије и ефективно се прилагођавају различитим радним срединама. Студијски програм мастер академских студија информатике представља и обезбеђује основу за наставак образовања. Списак предмета, распоред по семестрима, број часова по облицима активне наставе, укупно оптерећење по семестрима и број ЕСПБ бодова по сваком предмету студијског програма мастер академских студија информатике дати су у оквиру Стандарда 5.
Полагање испита и оцењивање студената обавља се на начин и према поступку утврђеном правилнику о полагању испита и оцењивању на испиту.
Студијски програм је усаглашен са основним принципима европског система студија дефинисаног у оквирима Болоњске декларације. Програм је усклађен са акредитованим програмима иностраних високошколских установа. Такође је усаглашен са европским стандардима у погледу услова уписа, трајања студија, стицања дипломе и начина студирања.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија.